9. Sınıf Coğrafya Soruları ve Cevapları

2010-01-12 16:41:00

9.SINIF COĞRAFYA SORULARI TEST  

9.sınıf yani lise 1 coğrafya dersi için örnek yazlılı ve tets şeklinde sorular ve cevapları altta verilmiştir.
9. sınıf coğrafya dersi test şeklindeki sorulardan seçmece olarak verilenlerin cevap anahtarlarına altta ulaşabilirsiniz
lise 1 coğrafya dersi yazılı soruları ise,üstteki testin altındadır ancak yazılı soruların cevabını vermedik,sonraki yazılarımızda cevapları siteye koyacağız.

Bu nedenle bulamadığınız soruları sitede yer alan coğrafya konu anlatımlı lise 1 derslerinden bulabilirsiniz.

Soru1. Yer’in katı ve sıvı yüzeyini çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin yer yüzeyindeki canlılar üzerinde koruyucu ve düzenleyici bir etkisi vardır.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi atmosferin bu özelliklerinden birisi değildir?A) İklim olaylarının meydana gelmesini sağlar.

B) Güneşten gelen zararlı ışınları süzer.

C) İçindeki oksijen gazı nedeniyle hayatı yaşanılır hale getirir.

D) Güneşten gelen ışınların dağılımını sağlayarak , Güneş ışığını alamayan yerlerinde aydınlık olmasını sağlar.

E) Işığı ve sesi yalıtırSoru2. – Güneşten gelen son derece tehlikeli zararlı ışınları tutar.

-- Aynı zamanda bir bakteri öldürücüdür.

Yukarda özelliklerinden bahsettiğimiz atmosferin hangi katmanıdır?A) Troposfer

B) Eksosfer

C) Stratosfer

D) Ozonosfer

E) İyonosferSoru3. Atmosfer olaylarının uzun yıllar içerisinde göstermiş olduğu ortalama duruma iklim adı verilir. İklim olayları da troposferin 3-4 km’lik alt kısımlarında gerçekleşir.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?A) Yatay hava hareketlerinin yalnızca bu bölümde oluşması.

B) Su buharının tamamına yakının bu bölümde bulunması

C) Atmosfer sıcaklığının bu bölümde daha yüksek olması

D) Canlı hayatının sadece bu bölümde yer alması

E) Güneşten gelen enerjinin tamamının bu bölümde tutulmasıSoru4. Üst sınırı , yeryüzünden 250-300 km. yüksekliktedir. Radyo dalgalarını yansıttığı için yeryüzü haberleşmesinde büyük önem taşır.

Yukarıda özelliklerinden bahsettiğimiz atmosferin katmanı aşağıdakilerden hangisidir?A) İyonosfer

B) Ozonosfer

C) Kemosfer

D) Troposfer

E) Eksosfer

Soru5. Bir çok bilim adamı geçmişte bir çok sebebe bağlı olarak iklim değişikliklerinin meydana geldiğini, günümüzde de yer küre üzerinde yapılan bir çok araştırmalar küresel ısınmaya bağlı olarak gelecekte iklim değişikliklerinin meydana gelebileceğinden bahsetmektedirler.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?A) Dünyanın yörüngedeki hızının artması.

B) Ozon gaz katmanının incelmesi.

C) Yılın altı aylık dönemlerinde kutupların gündüzü yaşaması.

D) Kutuplardaki buzulların hızla erimesi.

E) Atmosfere karışan klorofloro-karbon gazlarının artması.Soru6. Güneş ışınları atmosferden geçerken yansıma yoluyla dağılır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına sebep olur?A) Yerden yükseldikçe sıcaklığın azalmasına

B) Basınç alanlarının oluşmasına

C) Gölgeli yerlerin de aydınlanmasına

D) Basınç merkezlerinin oluşmasına

E) Yıllık sıcaklık farklarının artmasınaSoru8. İklim atmosfer olaylarının uzun yıllar içerisinde gösterdiği ortalama duruma denir. Hava durumu ise kısa süreli atmosfer olaylarıdır.

Aşağıda bazı karşılaştırmalar yapıldı bu karşılaştırmalara bakarak hangisinin doğru olduğu düşüncesine varırız?

İklim Hava Durumu

A) Ilıman bir kış Donlu gece

B) Kurak bir kış Sert bir yağış

C) Yağışlı bir mevsim Yağışlı ilkbahar

D) Donlu bir gün Ilık kış

E) Karlı bir gün Sisli bir akşamSoru11. Aşağıdakilerden hangisi soğuk yerel rüzgarlar arasında kabul edilemez?A) Mistral

B) Poyraz

C) Samyeli

D) Bora

E) KarayelSoru12. Aynı enlemlerde yer almalarına rağmen yaz aylarında Asya Kıtası, Kuzey Amerika Kıtasından daha sıcak olmaktadır. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?A) Asya’nın Amerika’ya göre daha karasal olması

B) Güney yarım kürede yer alması

C) Yeryüzü şekilleri

D) Farklı okyanus akıntılarının etkisinde kalması

E) Dünyanın geoid şeklinde olmasıSoru13. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?A) Yağış rejimi

B) Yeraltı zenginlikleri

C) Tarımsal etkinlikler

D) Yaşama biçimi

E) Sıcaklık düzeniSoru14. Aşağıdakilerden hangileri havadaki bağıl nemin doyma noktasına ulaşmasını sağlayan etkenlerden biridir?

I . Sıcaklığın düşmesi

II. Rüzgarın şiddetlenmesi

III. Yükseltinin artması

IV. Basıncın artmasıA) I ve II

B) II ve III

C) IIIve IV

D) I ve III

E)II ve IVSoru15. Bir yerde yağışın oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?A)Hava basıncının yükselmesi

B) Bulut seviyesinin yükselmesi

C) Havadaki nemin doyma noktasına ulaşması

D) Havanın sıcaklığının artması

E) Havanın rüzgarlı olmasıSoru16. Yağışlı mevsim ilkbahar ve yaz aylarıdır. Don olayı ve donlu gün sayısı oldukça fazladır.Yıllık yağış miktarı ise oldukça fazladır.

Yukarıda konu edilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz iklimi

B) Muson iklimi

C) Karadeniz iklimi

D) Orta Kuşağın Karasal iklimi

E) Savan iklimiSoru17. Aşağıda isimleri yazılı olan ülkelerin hangisinde Akdeniz iklimi görülmez?

A) Almanya

B) Türkiye

C) Yunanistan

D) İtalya

E) LibyaSoru18. Tayga ormanları aşağıdaki iklim tiplerinin hangisinin tipik bitki örtüsüdür?A) Savan

B) Karasal

C) Tundra

D) Muson

E) EkvatoralSoru19. Dünya üzerinde cephe yağışları daha çok aşağıdaki yerlerden hangisinde görülür?A) Kutuplarda

B) Çöl bölgelerinde

C) Dönenceler arası kuşakta

D) Ekvatoral bölgede

E) Orta kuşakta

1E 2D 3B 4A 5E 6C 7B 8C 9D 10E 11C 12A 13B 14D 15C 16D 17A 18C 19E

    LİSE 1 COĞRAFYA YAZILI SORULARI 1) Aşağıdaki terimleri açıklayınız? • LEJANT: • BOYLAM: • ORTAK SAAT. • COĞRAFYA:
2) Tarih değiştirme çizgisini açıklayınız.?


3) 21 Mart tarihinde 30 BM’DE bulunan bir merkezde 6.20’de doğan Güneş, başka bir merkezde 17.20’de batıyor. Buna göre bu merkezin meridyeni hangisidir?

4) Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından 4 tanesini yazınız..


5) Bir meridyeni Dünya’nın diğer tarafından tamamlayan karşı meridyene ‘Anti meridyen’ denir. Türkiye’nin en batısından geçen meridyenin anti meridyeni hangisidir?
6) Türkiye’de kışın ortak saat İzmit’ten geçen 300 Doğu boylamının yerel saatidir.
Saatler bir saat ileri alındığında aşağıdaki kentlerden hangisinin yerel saati ile ortak saati arasındaki farkı en fazla olur?
A) İstanbul B) İzmit C) Ankara
D) Samsun E) Diyarbakır
7) Bir çizimin harita olabilmesi için üç şart nedir? 1- 2- 3- 8) Dünya ekseni eğik olduğu için gece-gündüz uzunluğu sürekli olarak değişmektedir. Buna göre, Güney Yarımküre'de aşağıdaki tarihlerden hangisinden sonra gündüzler kısalmaya başlar?
A) 21 Haziran B) 21 Aralık C) 21 Mart
D) 23 Eylül E) 21 Temmuz
9) Aşağıda verilen olayların hangi tarihlerde meydana geldiğini yazınız :
Şili’de yaz başlangıcı : Türkiye'de yaz başlangıcı :
Avustralya'da en uzun gölge : Türkiye'de en uzun gece :
10) Yengeç Dönencesi'ne dikilen bir çubuğun gölge boyu sıfır olduğu zaman yandaki şekilde gösterilen merkezlerden hangisinde gün düz suresi en uzun olur? A) I B) II C) III D) IV E) V  11- Gelişigüzel şekillerde çizim yapan bir kişi yapmış olduğu şeklin harita olduğunu iddia etmektedir.Bizler yapılan bu çizime harita diyebilmemiz için nelerin olduğuna dikkat etmeliyiz. (10 puan) 12- X yöntemle çizilen bir fiziki haritada boş bırakılmış bazı alanlar neyi ifade etmektedir.Aynı zamanda çizilen bu haritanın yönteminin adını yazarak açıklayınız.(10 puan) 13- Bulunduğu bölge içerisindeki alanı yapılan ölçümlere göre toplam 324 km² olan bir baraj gölünün
36 cm² ile gösterildiği bir haritada x ve y kentleri arası uzaklık 21 km ise bu iki kent arası harita üzerinde kaç dm ile gösterilir? (20 puan)
15-1/200.000 ölçekli haritada bir alan 16 cm²’lik yer kaplar. Buna göre 1/800.000 ölçekli başka bir haritada aynı alan kaç mm² yer kaplar?(20 puan) 16-20º doğu boylamından yerel saati 52 dk daha ileri olan A boylamını ve bu kentten 132 dk.daha yerel saati geri olan B kentinin boylam değerini bulunuz.(20 puan) 17-Yapılan araştırmalara bağlı olarak ortaya çıkan ve ekvatoru dik olarak kestiği düşünülen hayali çizgilerin bildiğiniz ayrıntılarını yazınız.(10 puan) 18-Gece gündüz eşitliğinin yaşandığı bir günde 45’B.M. üzerinde yer alan C kentinde güneş 06:52 de doğuyor.Aynı anda güneş B kentinde tam ufukta yükseliyor.Buna göre B kentinin boylam değeri ile aynı gün güneşin doğuş-batış saatlerini bulunuz.(20 puan)

4212
0
0
Yorum Yaz